O Projekcie


Projekt „WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM Integracji Społeczno-Zawodowej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,  Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Poddziałania:  Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe , współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ukierunkowany jest na zwiększenie zdolności do zatrudnienia  oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 65 osób  zamieszkałych w rozumieniu (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu) w województwie  warmińsko-mazurskim wyłącznie na obszarze gmin, w których % osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy, niż średni % osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, pozostających bez zatrudnienia, wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formy Wsparcia

W ramach Projektu „WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM Integracji Społeczno-Zawodowej” realizowane są następujące bezpłatne formy wsparcia/usługi dla Uczestników/czek Projektu:

 1. Identyfikacja potrzeb Uczestnika/czki projektu, m.in. przez zdiagnozowanie i ocenę jego potrzeb i predyspozycji dokonanej przez Beneficjenta – wsparcie/usługa obligatoryjna dla każdego Uczestnika/czki projektu.
 2. STWORZENIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI (IŚR) – identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika – wsparcie/usługa obligatoryjna dla każdego Uczestnika/czki projektu. Proces wsparcia odbywał się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
 3. USŁUGI AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM – wsparcie/usługa obligatoryjna dla każdego Uczestnika/czki projektu. W ramach wsparcia/usługi realizowane będzie zapewnienie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym dla każdego Uczestnika/czki projektu przewidziano: indywidualne poradnictwo psychologiczne , grupowe poradnictwo psychospołeczne
 4. USŁUGI WSPIERAJĄCE INTEGRACJĘ – wsparcie/usługa obowiązująca  dla każdego Uczestnika/czki projektu realizowane poprzez USŁUGI WSPIERAJĄCE INTEGRACJĘ w ramach których dla każdego Uczestnika/czki projektu przewidziano: Indywidualne doradztwo prawne i/lub
 5. USŁUGI AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – wsparcie/usługa wskazana dla każdego Uczestnika/czki projektu realizowane poprzez USŁUGI AKTYWNEJ INTEGRACJI OCHARAKTERZE ZAWODOWYM – poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. W ramach których dla każdego Uczestnika/czki projektu przewidziano: kompleksowe pośrednictwo pracy, indywidualne poradnictwo zawodowe
 6. USŁUGI AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM – szkolenia zawodowe – dla każdego Uczestnika/czki projektu. W ramach wsparcia/usługi zadania realizowane będą szkolenia zawodowe dla 65 Uczestników/czek, umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy w zawodach deficytowych, spójnych z potrzebami rynku Tematyka szkoleń i kursów będzie odpowiadać zdiagnozowanym potrzebom i potencjałom Uczestnika/czki projektu oraz potrzebom rynku pracy, uszczegółowiona będzie po IŚR .
 7. USŁUGI AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM – 3 miesięczne staże dla 33 Uczestników/czek projektu, dla których potrzeba wsparcia wynika z IŚR. Staż zgodny z nowymi kwalifikacjami/kompetencjami, które Uczestnik/czka projektu nabył w trakcie kursów/szkoleń realizowanych w ramach

W okresie trwania szkolenia/kursu/sażu Uczestnikowi/czce przysługuje stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywani szklenia/kursu/stażu oraz powrotu do miejsc zamieszkania, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi.

Zwroty przyznawane i wypłacane na podstawie Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu i kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi.

 

Dla kogo ?


Uczestnikami projektu mogą być osoby młode  poniżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej tj. zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekt skierowany jest również do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem).

W ramach grupy docelowej projekt zakłada udział:

  • osoby bezrobotne – będą stanowiły ok.31% grupy docelowej (20 osób),
  • osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) – będą stanowiły ok.31% grupy docelowej (20 osób),
  • osoby bierne zawodowo – będą stanowiły 69% grupy docelowej (45 osób),
  • kobiety – będą stanowiły 60% grupy docelowej (39 osób),
  • osoby niepełnosprawne  –  będą stanowiły, co najmniej 6% grupy docelowej (4 osoby).

W ramach projektu możliwy jest udział osób ze społeczności romskiej i korzystanie ze wsparcia w zakresie aktywnej integracji, o ile osoby te są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wsparcie w ramach projektu nie ma charakteru wsparcia przeznaczonego wyłącznie społeczności romskiej). W ramach projektu nie wspiera się osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

 

 

okres realizacji


Działania realizowane są od 15 września 2021 do 31 grudnia 2022 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO

Biuro projektu

Adres :  plac Słowiański 2 pokój 116, 82-300 Elbląg

w części Burowej hotelu Arbiter)

email: wmcentrumintegracji@crse.org,pl

telefon: +48 603 295 750

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16