Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM Integracji Społeczno-Zawodowej”

 

 1. Informacja o Projekcie

 1. Projekt „WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM Integracji Społeczno-Zawodowej”
  numer RPWM.11.01.01-28-0007/20  (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem), realizowany jest przez CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO (Partnera Wiodącego Projektu/Beneficjenta Projektu) oraz EU ART Michał Byliniak (Partnera Projektu)  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Obszar realizacji Projektu: Projekt realizowany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z wyłączeniem MOF Olsztyn i Ełk. W skład MOF Olsztyna wchodzą następujące gminy: Miasto Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda. W skład MOF Ełku wchodzą gmina Ełk i miasto Ełk..
 3. Okres realizacji Projektu: zgodnie z aktualnie obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  Działania RPWM.11.01.00  ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji założony dla wersji pierwotnej Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu od 2020-09-15 do  2022-12-31 (zmiana okresu realizacji projektu nie wymaga zmiany dokumentów realizacyjnych projektu w tym regulaminów).

 

2. Grupa docelowa i formy wsparcia

Grupa docelowa

Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie w okresie 15.09.2021 r. do 31.12.2022 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 65 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku 18+, młodych poniżej 30 roku życia , zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Do gmin, w których % osób korzystających ze świadczeń pomocy społ. jest wyższy, niż średni % osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie woj. warmińsko-mazurskiego zalicza się poniższe gminy w ramach poszczególnych powiatów:

BARTOSZYCKI

GÓROWO IŁAWECKIE (GMINA MIEJSKA), BARTOSZYCE (GMINA WIEJSKA), BISZTYNEK (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), BISZTYNEK (MIASTO), BISZTYNEK (OBSZAR WIEJSKI), GÓROWO IŁAWECKIE (GMINA WIEJSKA), SĘPOPOL (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), SĘPOPOL (MIASTO), SĘPOPOL (OBSZAR WIEJSKI)

BRANIEWSKI

BRANIEWO (GMINA WIEJSKA), FROMBORK (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), FROMBORK (MIASTO), FROMBORK (OBSZAR WIEJSKI), LELKOWO (GMINA WIEJSKA), PIENIĘŻNO (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), PIENIĘŻNO (MIASTO), PIENIĘŻNO (OBSZAR WIEJSKI), PŁOSKINIA (GMINA WIEJSKA), WILCZĘTA (GMINA WIEJSKA) 

DZIAŁDOWSKI

DZIAŁDOWO (GMINA WIEJSKA), IŁOWO-OSADA (GMINA WIEJSKA), RYBNO (GMINA WIEJSKA)

ELBLĄSKI

ELBLĄG (GMINA WIEJSKA), GODKOWO (GMINA WIEJSKA), GRONOWO ELBLĄSKIE (GMINA WIEJSKA), MARKUSY (GMINA WIEJSKA), MŁYNARY (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), MŁYNARY (MIASTO), MŁYNARY (OBSZAR WIEJSKI), PASŁĘK (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), PASŁĘK (MIASTO), PASŁĘK (OBSZAR WIEJSKI), RYCHLIKI (GMINA WIEJSKA), TOLKMICKO (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), TOLKMICKO (MIASTO), TOLKMICKO (OBSZAR WIEJSKI)

EŁCKI KALINOWO (GMINA WIEJSKA), PROSTKI (GMINA WIEJSKA), STARE JUCHY (GMINA WIEJSKA)
GIŻYCKI

KRUKLANKI (GMINA WIEJSKA), MIŁKI (GMINA WIEJSKA), RYN (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), RYN (MIASTO), RYN (OBSZAR WIEJSKI), WYDMINY (GMINA WIEJSKA)

IŁAWSKI

IŁAWA (GMINA WIEJSKA), KISIELICE (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), KISIELICE (MIASTO)KISIELICE (OBSZAR WIEJSKI), SUSZ (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)SUSZ (MIASTO), SUSZ (OBSZAR WIEJSKI), ZALEWO (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), ZALEWO (MIASTO), ZALEWO (OBSZAR WIEJSKI)

KĘTRZYŃSKI

BARCIANY (GMINA WIEJSKA), KĘTRZYN (GMINA WIEJSKA), KORSZE (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), KORSZE (MIASTO), KORSZE (OBSZAR WIEJSKI), RESZEL (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), RESZEL (MIASTO), RESZEL (OBSZAR WIEJSKI), SROKOWO (GMINA WIEJSKA),

LIDZBARSKI

LIDZBARK WARMIŃSKI (GMINA WIEJSKA), LUBOMINO (GMINA WIEJSKA), ORNETA (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA),

ORNETA (MIASTO), ORNETA (OBSZAR WIEJSKI)

MRĄGOWSKI

MIKOŁAJKI (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), MIKOŁAJKI (MIASTO), MIKOŁAJKI (OBSZAR WIEJSKI), MRĄGOWO (GMINA WIEJSKA), PIECKI (GMINA WIEJSKA), SORKWITY (GMINA WIEJSKA)

NIDZICKI

JANOWIEC KOŚCIELNY (GMINA WIEJSKA), JANOWO (GMINA WIEJSKA), KOZŁOWO (GMINA WIEJSKA)

NOWOMIEJSKI

BISKUPIEC (GMINA WIEJSKA), GRODZICZNO (GMINA WIEJSKA), KURZĘTNIK (GMINA WIEJSKA), NOWE MIASTO LUBAWSKIE (GMINA WIEJSKA)

OLECKI

KOWALE OLECKIE (GMINA WIEJSKA), ŚWIĘTAJNO (GMINA WIEJSKA), WIELICZKI (GMINA WIEJSKA)

OLSZTYŃSKI

BISKUPIEC (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), BISKUPIEC (MIASTO), BISKUPIEC (OBSZAR WIEJSKI), KOLNO (GMINA WIEJSKA), ŚWIĄTKI (GMINA WIEJSKA)

OSTRÓDZKI

DĄBRÓWNO (GMINA WIEJSKA), GRUNWALD (GMINA WIEJSKA), ŁUKTA (GMINA WIEJSKA), MAŁDYTY (GMINA WIEJSKA), MIŁAKOWO (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), MIŁAKOWO (MIASTO), MIŁAKOWO (OBSZAR WIEJSKI), MIŁOMŁYN (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), MIŁOMŁYN (MIASTO), MIŁOMŁYN (OBSZAR WIEJSKI), MORĄG (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), MORĄG (MIASTO), MORĄG (OBSZAR WIEJSKI), OSTRÓDA (GMINA WIEJSKA)

PISKI

BIAŁA PISKA (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), BIAŁA PISKA (MIASTO), BIAŁA PISKA (OBSZAR WIEJSKI), ORZYSZ (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), ORZYSZ (MIASTO), ORZYSZ (OBSZAR WIEJSKI), RUCIANE-NIDA (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA), RUCIANE-NIDA (MIASTO), RUCIANE-NIDA (OBSZAR WIEJSKI)

SZCZYCIEŃSKI

DŹWIERZUTY (GMINA WIEJSKA), JEDWABNO (GMINA WIEJSKA), PASYM (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA),  PASYM (MIASTO), PASYM (OBSZAR WIEJSKI),

ROZOGI (GMINA WIEJSKA), ŚWIĘTAJNO (GMINA WIEJSKA),  WIELBARK (GMINA WIEJSKA)

GOŁDAPSKI   

(cały powiat)

 

WĘGORZEWSKI

BUDRY (GMINA WIEJSKA)

 

 

 

W ramach w/w grupy docelowej:

 • osoby bezrobotne – będą stanowiły 30,77% grupy docelowej (20 osób), status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie
 • osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) – będą stanowiły 30,77% grupy docelowej (20 osób), status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie,
 • osoby bierne zawodowo – będą stanowiły 69,23% grupy docelowej (45 osób), status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie,
 • kobiety – będą stanowiły 60% grupy docelowej (39 osób),
 • osoby niepełnosprawne (OzN) – tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Osoby niepełnosprawne będą stanowiły, co najmniej 6,15% grupy docelowej (4 osoby).

W ramach projektu możliwy jest udział osób ze społeczności romskiej i korzystanie ze wsparcia w zakresie aktywnej integracji, o ile osoby te są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wsparcie w ramach projektu nie ma charakteru wsparcia przeznaczonego wyłącznie społeczności romskiej). W ramach projektu nie wspiera się osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Projekt przewiduje, że co najmniej 40% uczestników projektu podejmie zatrudnienie


Formy wsparcia

W ramach Projektu „WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM Integracji Społeczno-Zawodowej” realizowane są następujące bezpłatne formy wsparcia/usługi dla Uczestników/czek Projektu:

 1. Identyfikacja potrzeb Uczestnika/czki projektu, m.in. przez zdiagnozowanie i ocenę jego potrzeb i predyspozycji dokonanej przez Beneficjenta – wsparcie/usługa obligatoryjna dla każdego Kandydata/tki projektu.
 2. STWORZENIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI (IŚR) – identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika – wsparcie/usługa obligatoryjna dla każdego Uczestnika/czki projektu. Proces wsparcia odbywał się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Dla każdego Uczestnika/czki projektu przewidziano:
  • Indywidualne sesje z doradcą zawodowym – wywiad i opracowanie IŚR – dla każdego Uczestnika/czki projektu 3 godziny dla 65 Uczestników/czek, łącznie 195 godzin, z użyciem narzędzi analizy i diagnozy umożliwiający pozyskanie inf. na temat sytuacji życiowej i społeczno-zawodowej, barier w reintegracji, doświadczeń zawodowych, wykształcenia i predyspozycji Uczestnika/czki projektu.
  • Indywidualne sesje z psychologiem – wywiad i opracowanie IŚR – dla każdego Uczestnika/czki projektu 3 godziny dla 65 Uczestników/czek, łącznie 195 godzin, z czynnym zaangażowaniem Uczestnika/czki projektu, zawierającej: zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie danej osoby z ubóstwa lub wykluczenia społecznego, plan w zakresie aktywności podejmowanych przez Uczestnika/czki projektu w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia.

Indywidualne IŚR określać będzie intensywność form pomocy dostosowaną przez doradcę zawodowego i psychologa do indywidualnych potrzeb każdego Uczestnika/czki projektu. IŚR będzie akceptowana przez Uczestnika/czki projektu poprzez podpisanie Umowy.

 1. USŁUGI AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM – wsparcie/usługa obligatoryjna dla każdego Uczestnika/czki projektu. W ramach wsparcia/usługi realizowane będzie ZAPEWNIENIE USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM dla każdego Uczestnika/czki projektu przewidziano:
  • INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – indywidualne sesje z psychologiem – dla każdego Uczestnika/czki projektu 4 godziny dla 65 Uczestników/czek, łącznie 260 godzin, celem wzmacniania potrzeby zmiany u Uczestnika/czki projektu i stymulowania do jej samodzielnego dokonywania w oparciu o własne odkrycia, posiadane zasoby i potencjał. Uczestnik/czka projektu wraz z psychologiem skupią się na indywidualnych przyczynach niekorzystnej sytuacji i wspólnie będą poszukiwać najlepszych rozwiązań poprzez m.in.:
   • wsparcie w budowaniu postawy proaktywnej Uczestnika/czki projektu,
   • pokonywanie indywidualnych barier Uczestnika/czki projektu,
   • analizę cech osobowości Uczestnika/czki projektu niezbędnych do wykonywania zawodu,
   • motywowanie Uczestnika/czki projektu,
   • pomoc Uczestnikowi/czce projektu w przejściu przez zmianę.
  • GRUPOWE PORADNICTWO PSYCHOSPOŁECZNE – zajęcia z psychologiem – 5 grup, każda średnio 13 osób x 4 godziny łącznie 20 godzin dla 65 Uczestników/czek, celem wzmocnienia umiejętności aktywnego funkcjonowania Uczestnika/czki projektu w społeczeństwie, w tym określenie predyspozycji osobistych prowadzących do reintegracji zawodowej, wsparcia w wykorzystaniu psychofizycznych dyspozycji, pełnieniu ról społecznych, dostosowywaniu się do wymogów społeczeństwa. Poradnictwo grupowe obejmuje 3 bloki tematyczne:
   • CODZIENNOŚĆ: kwestie związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, racjonalnym gospodarowaniem czasem i środkami finansowymi, wypełnianiem obowiązków rodzinnych.
   • AUTOPREZENTACJA: umiejętności prezentowania się na zewnątrz, w tym swoich mocnych stron, pozytywnego wypowiadania się o sobie i kształtowania własnej samooceny.
   • KOMUNIKACJA: kształtowanie pozytywnych relacji z bliskimi, osobami z otoczenia, pracodawcami, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społeczno-zawodowych.
 1. USŁUGI WSPIERAJĄCYCH INTEGRACJĘ – wsparcie/usługa obligatoryjna dla każdego Uczestnika/czki projektu realizowane poprzez USŁUGI WSPIERAJĄCE INTEGRACJĘ w ramach których dla każdego Uczestnika/czki projektu przewidziano:
  • Indywidualne doradztwo prawne i/lub zdrowotne – dla każdego Uczestnika/czki projektu 4 godziny dla 65 Uczestników/czek, łącznie 260 godzin, realizowane przez 2 specjalistów (doradcę prawnego/terapeutę zajęciowego), świadczonego na rzecz Uczestnika/czki projektu, dla których IŚR wykaże taką potrzebę. Dopuszcza się zastosowanie obu wymienionych form wsparcia/usług dla każdego Uczestnika/czki projektu (jednocześnie zakłada się, iż część osób skorzysta ze wsparcia doradcy prawnego, a część z porad terapeuty zajęciowego.

Tematyka i zakres doradztwa będą uzależnione od indywidualnych potrzeb i oczekiwań Uczestnika/czki projektu a ich celem będzie:

  • W zakresie DORADZTWA PRAWNEGO udzielenie Uczestnikowi/czce projektu, którzy potrzebują tego typu wsparcia, porad prawnych dotyczących prawa pracy, cywilnego i rodzinnego, rozwiązań w sprawach mieszkaniowych, socjalnych i alimentacyjnych, informowanie o możliwości korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej i innych rozwiązań ustawowych, pomocy w pisaniu pism/wniosków do urzędów, wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych, determinujących wykluczenie.
  • W zakresie DORADZTWA ZDROWOTNEGO uzyskanie przez Uczestnika/czkę projektu wiedzy i narzędzi, przyczyniających się do złagodzenia lub wyeliminowania barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie oraz powodujących oddalenie od rynku pracy. Uczestnik/czka projektu będą mieli możliwość uzyskania porad m.in. w zakresie możliwości rehabilitacji OzN, programów psychoterapii i terapeutycznych dla osób uzależnionych, sposobów pozyskania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych.
 1. USŁUGI AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – wsparcie/usługa obligatoryjna dla każdego Uczestnika/czki projektu realizowane poprzez USŁUGI AKTYWNEJ INTEGRACJI OCHARAKTERZE ZAWODOWYM – poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. W ramach których dla każdego Uczestnika/czki projektu przewidziano:
  • KOMPLEKSOWE POŚREDNICTWO PRACY– dla każdego Uczestnika/czki projektu 4 godziny dla 65 Uczestników/czek, łącznie 260 godzin, celem najtrafniejszego i świadomego dobór odpowiedniego zawodu dla Uczestnika/czki projektu w oparciu o kwalifikacje i kompetencje Uczestnika/czki projektu i oczekiwania pracodawców. W ramach pośrednictwa pracy:
   • przeprowadzona zostanie wstępna indywidualna rozmowa z Uczestnikiem/czką projektu, celem zebrania informacji w ramach wspólnego poszukiwania pracy,
   • Uczestnik/czka projektu zostanie poinformowany o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
   • nastąpi przegląd ofert pracy,
   • inicjowane i organizowane będą kontakty Uczestnik/czka projektu z pracodawcami.
  • INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE– indywidualne sesje z doradcą zawodowym dla każdego Uczestnika/czki projektu 3 godziny dla 65 Uczestników/czek, łącznie 195 godzi. Spotkania z doradcą wesprą Uczestnika/czę projektu w rozwiązaniu problemów zawodowych, zdiagnozują obszary wymagające dodatkowego wzmocnienia i wesprą ich w planowaniu ścieżki zawodowej, przygotują do radzenia sobie w środowisku pracy. Doradca będzie rekomendował Uczestnikowi/czce projektu możliwe sposoby rozwoju i podejmowania aktywności w kierunku branż z przyszłością w regionie i zawodów deficytowych. Indywidualne poradnictwo zawodowe pozwoli na:
   • planowanie rozwoju zawodowego Uczestnika/czki projektu poprzez udzielanie porad w zakresie wyboru zawodu,
   • poznanie predyspozycji i możliwości Uczestnika/czki projektu poprzez badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
   • wsparcie Uczestnika/czkę projektu w pokonaniu indywidualnych problemów.

Od tego wsparcia/usługi w ramach projektu włączony zostanie nowatorski model aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wypracowany w PIW EQUAL „Wstań unieś głowę” – nr A0518

 1. USŁUGI AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM – szkolenia zawodowe – dla każdego Uczestnika/czki projektu. W ramach wsparcia/usługi zadania realizowane będą szkolenia zawodowe dla 65 Uczestników/czek, umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy wzawodach deficytowych, spójnych z potrzebami rynku Tematyka szkoleń i kursów będzie odpowiadać zdiagnozowanym potrzebom i potencjałom Uczestnika/czki projektu oraz potrzebom rynku pracy, uszczegółowiona będzie po IŚR w oparciu o:
   • BAROMETR ZAWODÓW najbardziej aktualny na dzień tworzenia IŚR,
   • SKALĘ ZAINTERESOWANIA określonymi kwalifikacjami/kompetencjami wśród potencjalnych pracodawców,
   • WSPÓŁPRACĘ z regionalnymi pracodawcami, przedstawicielami instytucji otaczających GD (m.in. GOPS/MOPS, PCPR, PUP)..

Kwalifikacja tematyczna będzie odbywać się na podstawie IŚR oraz późniejszej wiedzy na temat Uczestnika/czki projektu uzyskiwanej w toku wsparcia.

100% kursów pozwoli na nabycie kwalifikacji/kompetencji, potwierdzone odpowiednim dokumentem np. certyfikatem. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji będą rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.

W okresie trwania szkolenia/kursu Uczestnikowi/czce przysługuje stypendium szkoleniowe na zasadach określonych w Umowie uczestnictwa w Projekcie.

 1. Uczestnik/czka projektu pobierający/a stypendium szkoleniowe traci prawo do pobierania świadczeń wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
 2. W okresie trwania szkolenia/kursu Uczestnikowi/czce przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia oraz powrotu do miejsca zamieszkania. Zwrot przyznawany i wypłacany na podstawie Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu i kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi.
 3. W okresie trwania szkolenia/kursu Uczestnikowi/czce przysługuje zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi. Zwrot przyznawany i wypłacany na podstawie Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu i kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi.
 4. USŁUGI AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM – staże 3 miesięczne staże dla 33 Uczestników/czek projektu, dla których potrzeba wsparcia wynika z IŚR. Staż zgodny z nowymi kwalifikacjami/kompetencjami, które Uczestnik/czka projektu nabył w trakcie kursów/szkoleń realizowanych w ramach projektu.
 5. Staże realizowane w oparciu program ustalany indywidualnie dla każdego Uczestnika/czki stażu, zwiększające umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu i uwzględniające predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe Uczestnika/czki stażu.
 6. Staż odbywa się na podstawie umowy między organizatorem stażu, stażystą a podmiotem przyjmującym na staż.
 7. Stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu.
 8. W okresie odbywania stażu Uczestnikowi/czce przysługuje stypendium stażowe na zasadach określonych w Umowie uczestnictwa w Projekcie.
 9. Uczestnik/czka projektu pobierający/a stypendium stażowe traci prawo do pobierania świadczeń wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy.
 10. W okresie trwania stażu Uczestnikowi/czce przysługuje zwrot kosztów przejazdu
  z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu oraz powrotu do miejsca zamieszkania Zwrot przyznawany i wypłacany na podstawie Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu i kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi.
 11. W okresie trwania stażu Uczestnikowi/czce przysługuje zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi. Zwrot przyznawany i wypłacany na podstawie Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu i kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi.

 

3. Rekrutacja

 1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest przez CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO (Partnera Wiodącego Projektu/Beneficjenta Projektu) Biuro Projektu: ul. Waśkowskiego 13, 84-200 Wejherowo oraz EU ART Michał Byliniak (Partnera Projektu), Biuro Projektu: plac Słowiański 2 pokój 116, 82-300 Elbląg, w części Burowej hotelu Arbiter.
 2. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju z pełnym dostępem dla osób z niepełnosprawnościami
 3. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w sposób otwarty i cykliczno-ciągły – do wyczerpania miejsc z uwzględnieniem zapisów pkt 6 niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku wyczerpania miejsc tworzone będą listy rezerwowe.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie osoby znajdującej się na liście uczestników, jej miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.
 6. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami orz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym  osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia osoby korzystające z PO PŻ. Jednoznaczne przyporządkowanie danej osoby do poszczególnych w/w kategorii osób daje dodatkowe punkty wagowe, odpowiednio:
 • + 3 punkty   – kobieta,
 • +3 punkty – osoby długotrwale bezrobotne ,
 • + 1 punkt – osoby z niepełnosprawnościami,
 • + 1 punkt – osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • + 1 punkt – osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia,
 • + 1 punkt – osoby korzystające z PO PŻ.
 1. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie winna w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu i dostarczyć go do Biura Projektu.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do procesu rekrutacji Uczestników/czek Projektu i akceptacją postanowień Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM Integracji Społeczno-Zawodowej”.
 3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM Integracji Społeczno-Zawodowej” wraz z wszelką dokumentacją stanowiącą załączniki do w/w regulaminu (zał. 1 formularz zgłoszeniowy, zał. 2 Oświadczenie zał. 3 Ankieta identyfikacji potrzeb Uczestnika/czki, zał. 4 Ankieta badawcza – sytuacja Uczestnika/czki po zakończeniu udziału w projekcie (wzór), zał. 5 Regulamin zwrotu kosztów przejazdu i kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi. zał. 6 Umowa uczestnictwa w Projekcie (wzór). dostępny jest w CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO (Partnera Wiodącego Projektu/Beneficjenta Projektu) oraz EU ART Michał Byliniak (Partnera Projektu), Biuro Projektu: plac Słowiański 2 pokój 116, 82-300 Elbląg, w części Burowej hotelu Arbiter oraz w Internecie – strona www Beneficjenta Projektu.
 4. Na podstawie wstępnej weryfikacji, w oparciu o formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu, Kandydat/ka zostanie poinformowany/a o wstępnym zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Na tej podstawie zostanie poproszony/a do udziału w Identyfikacji potrzeb. Na tej podstawie zostanie poproszony o przedłożenie uzupełnionych, pozostałych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu.
 5. Beneficjent Projektu zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie pracy wraz z przedłożeniem pozostałych dokumentów Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest przedłożyć zaświadczenie/oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status Uczestnika/czki Projektu na rynku pracy (status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie). Potencjalny Uczestnik/czka Projektu niezarejestrowany w Powiatowym Urzędzie wraz z przedłożeniem pozostałych dokumentów zobowiązany/na jest przedłożyć zaświadczenie z ZUS o braku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, według stanu na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie (tj. dzień rekrutacji, a nie udzielenia pierwszej formy wsparcia).
 6. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany postępowania rekrutacyjnego w przypadku liczby zgłoszonych kandydatów uniemożliwiającej utworzenie list rekrutacyjnych lub w przypadku wyczerpania liczby miejsc na poszczególne formy wsparcia w ramach Projektu.
 7. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do żądania przedłożenia przez Uczestnika/czkę projektu dodatkowych dokumentów, potwierdzających kwalifikowalność Uczestnika/czki projektu do udziału w nim i korzystania z form/usług wsparcia w ramach projektu.
 8. Beneficjent Projektu zapisami niniejszego regulaminu i pozostał dokumentacją projektu informuje, iż informacje podane przez Uczestnika/czkę Projektu mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą.

4. Prawa i obowiązki Uczestników Projektu

 1. Osoba zakwalifikowana do Projektu staje się Uczestnikiem/czką Projektu od momentu podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie, na podstawie, której weźmie udział w indywidualnie ustalonych i kompleksowych, zgodnie z IŚR, formach wsparcia/usługach w zakresie aktywizacji zawodowej
 2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa i obecności w trakcie realizowanego wsparcia wskazanego w § 2 (dopuszcza się maksymalnie 20% nieobecności, pod warunkiem złożenia pisemnego usprawiedliwienia/wyjaśnienia i dokumentu potwierdzającego wystąpienie okoliczności uniemożlwiających uczestnictwo), przy czym uczestnictwo w identyfikacji potrzeb Uczestnika/czki projektu, w opracowaniu/aktualizacji IŚR oraz w egzaminach zewnętrznych jest w 100 % obowiązkowe
 3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów związanych z realizacją Projektu, w terminie wskazanym przez Beneficjenta Projektu (m.in. dokumenty – załączniki do niniejszego Regulaminu) w tym do przekazania informacji dotyczących sytuacji Uczestnik/czka Projektu po zakończeniu udziału w projekcie na zasadach i zgodnie z zakresem danych określonych przez Beneficjenta Projektu
 4. Uczestnik/czka Projektu zarejestrowany/a w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie później niż w dniu rozpoczęcia w ramach Projektu szkolenia lub stażu, zobowiązany/na jest poinformować Powiatowy Urzędu Pracy o rozpoczęciu szkolenia lub stażu.
 5. Uczestnik/czka Projektu, który/a:
  1. zakończył udział w projekcie,
  2. przerwał udział w projekcie wcześniej, niż uprzednio było to planowane z powodu podjęcia pracy,
  3. podjął pracę, jednak jednocześnie kontynuował udział w projekcie,

zobowiązany/na jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie pracy do trzech miesięcy od wystąpienia sytuacji opisanych w pkt. a-c, (nie później niż po upływie 90 dni kalendarzowych od zakończenia udziału w projekcie) o ile Uczestnik/czka podejmie pracę; (np. kopia umowy o pracę, umowa cywilno-prawna, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające podjęcie działalności gospodarczej, dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne). Dodatkowo Uczestnik/czka zobowiązany/na jest do przekazania informacji na temat swojej sytuacji na rynku pracy do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie.

 6.Przekroczenie dozwolonej nieobecności (20%) będzie skutkowało, prawem Beneficjenta Projektu do skreślenia Uczestnika/czki z listy Uczestników/czek Projektu (jego/jej miejsce zajmie pierwsza chętna osoba z listy rezerwowej, w przypadkach, kiedy będzie to możliwe), niemożliwością przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje/kompetencje, tym samym nieotrzymania certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje/kompetencje, oraz obowiązkiem zwrotu przez Uczestnika/czkę poniesionych przez Beneficjenta Projektu kosztów udzielonego wsparcia. Uczestnik/czka projektu nie jest obciążana zwrotem kosztów udzielonego wsparcia pod warunkiem, że nieobecność/przerwanie uczestnictwa w projekcie spowodowane jest podjęcia przez Uczestnika/czkę zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i zostanie właściwie udokumentowane.

7.Uczestnik/czka Projektu zostaje skreślony/na z listy Uczestników/czek Projektu w przypadku naruszenia swoich obowiązków wymienionych w niniejszym regulaminie oraz w Umowie uczestnictwa w Projekcie.

8.W przypadku skreślenia Uczestnika/czki z udziału w Projekcie, Uczestnik/czka Projektu bez dodatkowego wezwania zobowiązany/na jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i odzieży ochronnej (jeśli je otrzymał/ła).

 

5. Zasady monitoringu

 1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach.
 2. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
 3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do wypełniania ankiet monitorujących/ ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu.
 4. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na do informowania Beneficjenta Projektu o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej.
 5. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do składania podpisów na listach dokumentujących otrzymanie materiałów szkoleniowych, odzieży roboczej itp.

 

6. Polityka prywatności i poufności

Założenia dotyczące Projektu oraz związana z nim dokumentacja, poza informacjami udostępnionymi publicznie, są informacjami poufnymi, udostępnianymi na żądanie jedynie uprawnionym organom kontroli. Osobom zakwalifikowanym do Projektu oraz Uczestnikom/czkom Projektu przysługuje prawo wglądu jedynie do dokumentów dotyczących ich osoby. Zaznacza się jednocześnie, że dokumenty złożone na etapie rekrutacji, jak i trwania Projektu stanowią dokumentację Projektu i nie podlegają zwrotowi.

 

7. Postanowienia końcowe

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta Projektu.
 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjenta Projektu w oparciu o akty prawne obowiązujące w prawie polskim i wytyczne obowiązujące dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 3. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i uzupełnień do niniejszego Regulaminu.
 4. Dokumentacja będąca podstawą do rekrutacji i udziału w Projekcie, stanowiąca załączniki do niniejszego Regulaminu, przygotowana przy użyciu innych formularzy, wypełniona niekompletnie, podpisana nieczytelnie lub podpisana przez osobę inną niż zgłaszana do udziału w Projekcie, będzie odrzucana.
 5. Wsparcie/usługi w ramach projektu każdorazowo spełniać będą standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 zapewniając, że OzN będą miały na równi z osobami pełnosprawnymi dostęp do projektu w zakresie:
  1. udziału
  2. użytkowania
  3. zrozumienia
  4. komunikowania się
  5. skorzystania z efektów.

W razie potrzeby, dostosowując się do charakteru i stopnia niepełnosprawności OzN.

6.  Uczestnik/czka Projektu w momencie przystąpienia do projektu wyraża dobrowolną, nieodpłatną zgodę na wykorzystanie w okresie realizacji i na rzecz realizacji niniejszego projektu swojego wizerunku w postaci fotografii, filmów oraz innych materiałów informacyjno-promocyjnych, prezentujących dobre praktyki powstałe w trakcie uczestnictwa w Projekcie.

7.Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2021 roku.

 

Załączniki do niniejszego Regulaminu:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu nr 1 wraz z klauzulą informacyjną
 3. Ankieta identyfikacji potrzeb Uczestnika/czki
 4. Ankieta badawcza – sytuacja Uczestnika/czki po zakończeniu udziału w projekcie (wzór).
 5. Regulamin zwrotu kosztów przejazdu i kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi.
 6. Umowa uczestnictwa w Projekcie (wzór).

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania znajdziesz       tutaj

Kontakt:

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO

Biuro projektu

Adres :  plac Słowiański 2 pokój 116, 82-300 Elbląg

w części Burowej hotelu Arbiter)

email: wmcentrumintegracji@crse.org,pl

telefon: +48 603 295 750

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16