Formy wsparcia + Harmonogramy

 1. Identyfikacji potrzeb Uczestnika/czki projektu, m.in. przez zdiagnozowanie i ocenę jego potrzeb i predyspozycji dokonanej przez Beneficjenta – wsparcie/usługa obligatoryjna dla każdego Uczestnika/czki projektu.
 2. STWORZENIU INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI (IŚR) – identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika – wsparcie/usługa obligatoryjna dla każdego Uczestnika/czki projektu. Proces wsparcia odbywał się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Dla każdego Uczestnika/czki projektu przewidziano:

Indywidualne sesje z doradcą zawodowym – wywiad i opracowanie IŚR – dla każdego Uczestnika/czki projektu 3 godziny dla 65 Uczestników/czek, łącznie 195 godzin, z użyciem narzędzi analizy i diagnozy umożliwiający pozyskanie inf. na temat sytuacji życiowej i społeczno-zawodowej, barier w reintegracji, doświadczeń zawodowych, wykształcenia i predyspozycji Uczestnika/czki projektu.

Indywidualne sesje z psychologiem – wywiad i opracowanie IŚR – dla każdego Uczestnika/czki projektu 3 godziny dla 65 Uczestników/czek, łącznie 195 godzin, z czynnym zaangażowaniem Uczestnika/czki projektu, zawierającej: zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie danej osoby z ubóstwa lub wykluczenia społecznego, plan w zakresie aktywności podejmowanych przez Uczestnika/czki projektu w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia.

Indywidualne IŚR określać będzie intensywność form pomocy dostosowaną przez doradcę zawodowego i psychologa do indywidualnych potrzeb każdego Uczestnika/czki projektu.

IŚR będzie akceptowana przez Uczestnika/czki projektu poprzez podpisanie Umowy.

 1. USŁUGACH AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM – wsparcie/usługa obligatoryjna dla każdego Uczestnika/czki projektu. W ramach wsparcia/usługi realizowane będzie ZAPEWNIENIE USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM dla każdego Uczestnika/czki projektu przewidziano:

INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – indywidualne sesje z psychologiem – dla każdego Uczestnika/czki projektu 4 godziny dla 65 Uczestników/czek, łącznie 260 godzin, celem wzmacniania potrzeby zmiany u Uczestnika/czki projektu i stymulowania do jej samodzielnego dokonywania w oparciu o własne odkrycia, posiadane zasoby i potencjał. Uczestnik/czka projektu wraz z psychologiem skupią się na indywidualnych przyczynach niekorzystnej sytuacji i wspólnie będą poszukiwać najlepszych rozwiązań poprzez m.in.:

    • wsparcie w budowaniu postawy proaktywnej Uczestnika/czki projektu,
    • pokonywanie indywidualnych barier Uczestnika/czki projektu,
    • analizę cech osobowości Uczestnika/czki projektu niezbędnych do wykonywania zawodu,
    • motywowanie Uczestnika/czki projektu,
    • pomoc Uczestnikowi/czce projektu w przejściu przez zmianę.

GRUPOWE PORADNICTWO PSYCHOSPOŁECZNE – zajęcia z psychologiem – 5 grup, każda średnio 13 osób x 4 godziny łącznie 20 godzin dla 65 Uczestników/czek, celem wzmocnienia umiejętności aktywnego funkcjonowania Uczestnika/czki projektu w społeczeństwie, w tym określenie predyspozycji osobistych prowadzących do reintegracji zawodowej, wsparcia w wykorzystaniu psychofizycznych dyspozycji, pełnieniu ról społecznych, dostosowywaniu się do wymogów społeczeństwa. Poradnictwo grupowe obejmuje 3 bloki tematyczne:

    • CODZIENNOŚĆ: kwestie związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, racjonalnym gospodarowaniem czasem i środkami finansowymi, wypełnianiem obowiązków rodzinnych.
    • AUTOPREZENTACJA: umiejętności prezentowania się na zewnątrz, w tym swoich mocnych stron, pozytywnego wypowiadania się o sobie i kształtowania własnej samooceny.
    • KOMUNIKACJA: kształtowanie pozytywnych relacji z bliskimi, osobami z otoczenia, pracodawcami, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społeczno-zawodowych.
 1. USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH INTEGRACJĘ – wsparcie/usługa obligatoryjna dla każdego Uczestnika/czki projektu realizowane poprzez USŁUGI WSPIERAJĄCE INTEGRACJĘ w ramach których dla każdego Uczestnika/czki projektu przewidziano:

Indywidualne doradztwo prawne i/lub zdrowotne – dla każdego Uczestnika/czki projektu 4 godziny dla 65 Uczestników/czek, łącznie 260 godzin, realizowane przez 2 specjalistów (doradcę prawnego/terapeutę zajęciowego), świadczonego na rzecz Uczestnika/czki projektu, dla których IŚR wykaże taką potrzebę. Dopuszcza się zastosowanie obu wymienionych form wsparcia/usług dla każdego Uczestnika/czki projektu (jednocześnie zakłada się, iż część osób skorzysta ze wsparcia doradcy prawnego, a część z porad terapeuty zajęciowego.

 1. USŁUGACH AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – wsparcie/usługa obligatoryjna dla każdego Uczestnika/czki projektu realizowane poprzez USŁUGI AKTYWNEJ INTEGRACJI OCHARAKTERZE ZAWODOWYM – poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. W ramach których dla każdego Uczestnika/czki projektu przewidziano:

KOMPLEKSOWE POŚREDNICTWO PRACY – dla każdego Uczestnika/czki projektu 4 godziny dla 65 Uczestników/czek, łącznie 260 godzin, celem najtrafniejszego i świadomego dobór odpowiedniego zawodu dla Uczestnika/czki projektu w oparciu o kwalifikacje i kompetencje Uczestnika/czki projektu i oczekiwania pracodawców. W ramach pośrednictwa pracy:

    • przeprowadzona zostanie wstępna indywidualna rozmowa z Uczestnikiem/czką projektu, celem zebrania informacji w ramach wspólnego poszukiwania pracy,
    • Uczestnik/czka projektu zostanie poinformowany o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
    • nastąpi przegląd ofert pracy,
    • inicjowane i organizowane będą kontakty Uczestnik/czka projektu z pracodawcami.

INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE– indywidualne sesje z doradcą zawodowym dla każdego Uczestnika/czki projektu 3 godziny dla 65 Uczestników/czek, łącznie 195 godzi.  Spotkania z doradcą wesprą Uczestnika/czę projektu w rozwiązaniu problemów zawodowych, zdiagnozują obszary wymagające dodatkowego wzmocnienia i wesprą ich w planowaniu ścieżki zawodowej, przygotują do radzenia sobie w środowisku pracy. Doradca będzie rekomendował Uczestnikowi/czce projektu możliwe sposoby rozwoju i podejmowania aktywności w kierunku branż z przyszłością w regionie i zawodów deficytowych. Indywidualne poradnictwo zawodowe pozwoli na:

    • planowanie rozwoju zawodowego Uczestnika/czki projektu poprzez udzielanie porad w zakresie wyboru zawodu,
    • poznanie predyspozycji i możliwości Uczestnika/czki projektu poprzez badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
    • wsparcie Uczestnika/czkę projektu w pokonaniu indywidualnych problemów.
 1. USŁUGACH AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM – szkolenia zawodowe – dla każdego Uczestnika/czki projektu. W ramach wsparcia/usługi zadania realizowane będą szkolenia zawodowe dla 65 Uczestników/czek, umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy wzawodach deficytowych, spójnych z potrzebami rynku Tematyka szkoleń i kursów będzie odpowiadać zdiagnozowanym potrzebom i potencjałom Uczestnika/czki projektu oraz potrzebom rynku pracy, uszczegółowiona będzie po IŚR. 100% kursów pozwoli na nabycie kwalifikacji/kompetencji, potwierdzone odpowiednim dokumentem np. certyfikatem. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji będą rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.
 2. USŁUGACH AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM – staże. 3 miesięczne staże dla 33 Uczestników/czek projektu, dla których potrzeba wsparcia wynika z IŚR. Staż zgodny z nowymi kwalifikacjami/kompetencjami, które Uczestnik/czka projektu nabył w trakcie kursów/szkoleń realizowanych w ramach projektu.

W okresie trwania szkolenia/kursu/stażu Uczestnikowi/czce przysługuje stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia/kursu/stażu oraz powrotu do miejsca zamieszkania, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi.

Zwroty przyznawane i wypłacane na podstawie Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu i kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi.

 

Harmonogramy

Stworzenie  Indywidualnej  Ścieżki Reintegracji:

harmonogram wsparcia w projekcie IŚR

Kompleksowe i Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne

harmonogram wsparcia w projekcie PPsych

Grupowe Poradnictwo Psychologiczne:

 harmonogram wsparcia w projekcie GPP

Indywidualne Doradztwo Zdrowotne:

 harmonogram wsparcia w projekcie Dz

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe:

 harmonogram wsparcia w projekcie Pz

Kompleksowe i Indywidualne Pośrednictwo Pracy :

harmonogram wsparcia w projekcie PPracy

Szkolenia:

harmonogram wsparcia w projekcie Sz

Staż:

harmonogram wsparcia w projekcie Staz

Kontakt:

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO

Biuro projektu

Adres :  plac Słowiański 2 pokój 116, 82-300 Elbląg

w części Burowej hotelu Arbiter)

email: wmcentrumintegracji@crse.org,pl

telefon: +48 603 295 750

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16